Trong phòng thí nghiệm người ta dung khí hidro để khử 8g đồng (II) oxit a) Viết phương trình phản ứng xảy ra b) Tính khối lượng đồng kim loại thu được

Question

Trong phòng thí nghiệm người ta dung khí hidro để khử 8g đồng (II) oxit
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra
b) Tính khối lượng đồng kim loại thu được
c) Tính thể tích khí hidro đã dung (ở đktc)

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-10-12T08:32:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:33:47+00:00

  $n_{CuO}=8/80=0,1mol$

  $a/CuO+H_2\overset{t^o}\to Cu+H_2O$

  $Theo$ $pt :$

  $n_{Cu}=n_{H_2}=n_{CuO}=0,1mol$

  $b/m_{Cu}=0,1.64=6,4g$

  c$/V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l$

  0
  2021-10-12T08:34:01+00:00

  a) H2 + CuO -> Cu +H2O

  b) n CuO = m CuO : M CuO = 8 : (64+16)= 0,1 (mol)

  Theo phương trình ta có n CuO = n Cu

  => n Cu = 0,1 (mol)

  m Cu = n Cu . M Cu = 0,1 . 64 = 6,4 (g)

  c) Theo phương trình ta có n CuO = n H2 = 0,1 (mol)

  => V H2 = n H2 . 22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )