Trung bình cộng của ba số bằng 84. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 92 ,số thứ nhất hơn số thứ hai 14 đơn vị. Tìm ba số đó

Question

Trung bình cộng của ba số bằng 84. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 92 ,số thứ nhất hơn số thứ hai 14 đơn vị. Tìm ba số đó

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-03T16:26:56+00:00 2 Answers 221 views 0

Answers ( )

  2
  2021-09-03T16:28:16+00:00

  Tổng của 3 số đầu là:

          $84\times3=252$

  Tổng của số thứ nhất và số thứ 2 là:

          $92\times2=184$

  Số thứ 3 là:

          $252-184=68$

  Số thứ nhất là:

          $(184+14):2=99$

  Số thứ hai là:

          $184-99=85$

                            Đáp số: Số thứ nhất là $99$

                                          Số thứ 2 là 85

                                          Số thứ 3 là 68.

  -1
  2021-09-03T16:28:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

              giải

  tổng của 3 số đó là :

      84 x 3 = 252 

  tổng của số thứ nhất và số thứ hai là :

        92 x 2 = 184

  số thứ ba là :

       252 – 184 = 68

  số thứ nhất là ;

       [ 184 + 14 ] : 2 = 99

  số thứ hai là :

       99 – 14 = 85

                    đáp số : số thứ nhất : 99

                                  số thứ 2 : 85

                                  số thứ 3 : 68

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )