Trung bình cộng của ba số bằng 84. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 92 ,số thứ nhất hơn số thứ hai 14 đơn vị. Tìm ba số đó

Photo of author

By Maria

Trung bình cộng của ba số bằng 84. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 92 ,số thứ nhất hơn số thứ hai 14 đơn vị. Tìm ba số đó
Leave a Comment