Viết cấu hình electron từ Z=30 đến Z=45 Mình cần gấp

Question

Viết cấu hình electron từ Z=30 đến Z=45
Mình cần gấp

in progress 0
Melody 1 năm 2021-09-20T17:53:55+00:00 2 Answers 1004 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:55:20+00:00

  Đáp án:Z=30:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2

   Z=45: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1

  Giải thích các bước giải:

   về câu Z=30 thì viết theo công thức còn câu 

  Z=45 thì do cấu hình 5s nhỏ hơn 4d nên viết 5s trc rồi viết 4d sau 

  0
  2021-09-20T17:55:44+00:00

  Đáp án:

  +) Z=30: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$

  +) Z=31÷36: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^24p^x$ (x = 1÷6)

  +) Z=37: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1$

  +) Z=38: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2$

  +) Z=39-41; 43-45: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^y5s^2$

  với y=1-3; 5-7

  +) Z = 42: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^55s^1 $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )