Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng lũy thừa a. 2 mũ 20 nhân 15 + 2 mũ 10 nhân 85 b. 27 mũ 16 : 9 mũ 10 c. 125 mũ 3 : 25 mũ 4 d. 24 mũ 4 : 3 mũ

Question

Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng lũy thừa
a. 2 mũ 20 nhân 15 + 2 mũ 10 nhân 85
b. 27 mũ 16 : 9 mũ 10
c. 125 mũ 3 : 25 mũ 4
d. 24 mũ 4 : 3 mũ 4 – 32 mũ 12:16 mũ 12

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-08-09T01:31:39+00:00 2 Answers 189 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-09T01:32:42+00:00

  Bạn tham khảo :

  $a,$

  $2^{20} .15 +2^{10} . 85$

  $=  2^{20} . 2^{10} . 85 + 15$

  $= 2^{30} . 100$

  $=2^{30}.10^2$    

  $b,$

  $27^{16} : 9^{10}$

  $= (3^3)^{16} : (3^2)^10$

  $= 3^{48} : 3^{20}$

  $= 3^{28}$ 

  $c,$ 

  $125^3 : 25^4$

  $= (5^3)^5 : (5^2)^4$

  $= 5^{15} : 5^8$

  $= 5^7$

  $d,$

  $24^4 : 3^4 – 32^{12} : 16^{12}$

  $=(24 : 3)^4 – (32 : 16)^{12}$

  $= 8^4 – 2^{12}$

  $= (2^3)^4 – 2^{12}$

  $= 2^{12} – 2^{12}$ 

  -1
  2021-08-09T01:33:14+00:00

  Đáp án:

   $a) 2^{10}×10^2$

  $b) 3^{28}$

  $c) 5^1$

  $d) 0^{12}$

  Giải thích các bước giải:

  $a) 2^{10}×15+2^{10}×85$

  $=2^{10}×(15+85)$

  $=2^{10}×100$

  $=2^{10}×10^2$

  $b) 27^{16}÷9^{10}$

  $=3^{48}÷3^{20}$

  $=3^{28}$

  $c) 125^3÷25^4$

  $=5^9÷5^8$

  $=5$ hay $5^1$ (Viết theo lũy thừa)

  $d) 24^4÷3^4-32^{12}÷16^12$

  $=8^4-2^{12}$

  $=2^{12}-2^{12}$

  $=0$ hay $0^{12}$ (Theo dạng lũy thừa)

  $\text{(Bạn xem lại đề câu a nhé)}$

  $#Nocopy$

  $\text{Chúc bạn học tốt}$ ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )