Với giá trị nào của m thì mỗi phương trình sau có hai nghiệm phân biệt a) x^2 -2(m+1)x +m^2 +2=0 b) x^2 -mx +m +3=0 c)3mx^2-2(3

Question

Với giá trị nào của m thì mỗi phương trình sau có hai nghiệm phân biệt
a) x^2 -2(m+1)x +m^2 +2=0
b) x^2 -mx +m +3=0
c)3mx^2-2(3m-2)x+3m-5=0
P/s x^2 là x mũ 2

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-09T09:30:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T09:31:19+00:00

  Đáp án-Giải thích các bước giải:

  ` a)x^2 -2(m+1)x +m^2 +2=0`

  Có `\Delta’ = [-(m+1)]^2-m^2-2`

  `\Delta=m^2+2m+1-m^2-2`

  `\Delta’=2m-1`

  Để pt có 2 nghiệm pb `<=> \Delta’>0`

  `<=>2m-1>0`

  `<=>m>1/2`

  `b)x^2 -mx +m +3=0`

  Có `\Delta=(-m)^2-4.(m+3)`

  `\Delta=m^2-4m-12`

  `\Delta=(m-2)^2-16`

  Để pt có `2` nghiệm pb`<=> \Delta’>0`

  `<=>m^2-16>0`

  `<=>m^2>16`

  `<=>|m|>4`

  `<=>m>4` hoặc `m<-4`

  `c) 3mx^2-2(3m-2)x+3m-5=0(m\ne0)`

  Có `\Delta’= [-(3m-2)]^2-3m.(3m-5)`

  `\Delta’=9m^2-12m+4-9m^2+15m`

  `\Delta’=3m+4`

  Để pt có 2 nghiệm pb`<=> \Delta’>0`

  `<=>3m+4>0`

  `<=>m> -4/3`

  0
  2021-10-09T09:31:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )