rút gọn A= 7. √16a^6 -5a ³ vs a<0 B=5. √49a^4+3a ² vs a>0

Photo of author

By Charlie

rút gọn
A= 7. √16a^6 -5a ³ vs a<0 B=5. √49a^4+3a ² vs a>0
Viết một bình luận