Rút gọn các biểu thức sau: a) A = ( √11 – 2 √44 + 3 √99 ) : √11

Photo of author

By Madeline

Rút gọn các biểu thức sau:
a) A = ( √11 – 2 √44 + 3 √99 ) : √11
Viết một bình luận