Sai = 1 sao ???? ok:)))) Những tác phẩm nổi tiếng của cụ Lê Quý Đôn là * Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục. Đại

Photo of author

By Peyton

Sai = 1 sao ???? ok:))))
Những tác phẩm nổi tiếng của cụ Lê Quý Đôn là *
Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục.
Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, Gia Định thành thông chí.
Đại Việt thông sử, Phủ Biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục.
Nhất thống dư địa chí, Phủ Biên tạp lục, Đại Việt sử ký toàn thư.
Dòng tranh dân gian nổi tiếng cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX là *
Tranh Đông Hồ.
Tranh Sơn mài.
Tranh Hàng Trống.
Tranh Thủy mặc.
Nhân vật lịch sử Lê Hữu Trác nổi tiếng trong lĩnh vực *
Sử học
Văn học.
Y học.
Nghệ thuật.
Leave a Comment