Sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, Liên Xô có những biến đổi về mọi mặt ra sao?

Photo of author

By Anna

Sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, Liên Xô có những biến đổi về mọi mặt ra sao?
Leave a Comment