số 0,6 là số hữu tỉ vì: – Có thể viết bằng các cách khác nhau của cùng số đó và có giá trị bằng nhau. Đúng hay Sai giải thích

By Gabriella

số 0,6 là số hữu tỉ vì:
– Có thể viết bằng các cách khác nhau của cùng số đó và có giá trị bằng nhau.
Đúng hay Sai
giải thích
Viết một bình luận