Sô bị chia = 7,525 Số chia =8,75 thương có một chữ số ở phầm thập phân số dư =? mik cho câu trả lời hay nhất cho

Photo of author

By Autumn

Sô bị chia = 7,525
Số chia =8,75
thương có một chữ số ở phầm thập phân
số dư =?
mik cho câu trả lời hay nhất cho
Leave a Comment