Số chính phương là tích của hai số tự nhiên giống nhau. Ví dụ 1, 4, 9, … là số chính phương vì 1 = 1 × 1, 4 = 2 × 2, 9 = 3 × 3, … Người ta gọi một

Photo of author

By Serenity

Số chính phương là tích của hai số tự nhiên giống nhau. Ví dụ 1, 4, 9, … là số chính
phương vì 1 = 1 × 1, 4 = 2 × 2, 9 = 3 × 3, …
Người ta gọi một số là “số đẹp” nếu số đó chỉ chia hết cho đúng 2 số chính phương.
Ví dụ: 12 là một “số đẹp” vì chỉ chia hết cho hai số chính phương là 1 và 4.
10 không là “số đẹp” vì chỉ chia hết cho một số chính phương là 1.
16 không là “số đẹp” vì chia hết cho ba số chính phương 1, 4, 16.
Hỏi có bao nhiêu “số đẹp” có hai chữ số?
Leave a Comment