Số dư trong phép chia 7,3 : 6 (thương lấy đến hai chữ số) là.A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04

By Audrey

Số dư trong phép chia 7,3 : 6 (thương lấy đến hai chữ số) là.A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04
Viết một bình luận