Số học sinh có học lực giỏi, khá trung, bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó. Biết tổng số học

Photo of author

By Ximena

Số học sinh có học lực giỏi, khá trung, bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó. Biết tổng số học sinh khá và số học sinh giỏi hơn sớ học sinh trung bình là 6 học sinh

0 bình luận về “Số học sinh có học lực giỏi, khá trung, bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó. Biết tổng số học”

 1. Gọi a,b,c là số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình ở học kì I của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với 3;5;6

  Theo đề bài ta có:

  $\frac{a}{3}$=$\frac{b}{5}$=$\frac{c}{6}$ và a+b-c=6

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  Ta có:$\frac{a}{3}$=$\frac{b}{5}$=$\frac{c}{6}$=  $\frac{a+b-c}{3+5-6}$=$\frac{6}{2}$=3

  ⇒$\frac{a}{3}$=3⇒a=3.3=9

  ⇒$\frac{b}{5}$=3⇒b=5.3=15

  ⇒$\frac{c}{6}$=3⇒c=6.3=18

  Vậy lớp 7A có 9 học sinh học lực giỏi 

                         15 học sinh học lực khá

                         18 học sinh học lực trung bình

Viết một bình luận