Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .H

Photo of author

By Natalia

Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu em ?

0 bình luận về “Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em .Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 3 em , còn nếu xếp mỗi hàng 6 em , 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ .H”

 1. Gọi số học sinh  là x                   ĐIều kiện:(x ≤ 500).
  ta có:$ x chia 7 dư 3$
  => x – 3 chia hết cho 7 và x thuộc $BCNN (6, 8, 10).$
  $ BCNN(6, 8, 10) = 2.3.3.5 = 120$
  $=> x  = {0; 120; 240; 360; 480; 600;…}$
  Mà x – 3 chia hết cho 7 và x < hoặc bằng 500
  $=> x = 360$
  Vậy số học sinh đó là $360em$

   

 2. Đáp án:

  Goi số học sinh khối 6 trường đó là `x (x ≤ 500)`

  Vì nếu xếp vào mỗi hàng 6 em , 8 em ,10 em thì vừa đủ ; xếp hàng 7 thì dư 3 em

  `=>  x vdots 6,8,10`

       `  x-3 vdots 7`

  Vì `x vdots 6,8,10 `

  `=>x∈BC(6;8;10)​`

  Mà `BCNNNN(6;8;10)=120`

  `=>BC(6,8,10)=B(120)={0;120;240;360;480;………..}`

  Mà `x-3 vdots 7 ; x≤500`

  `=>x=360`

  Vậy số học sinh khối `6` trường đó là `360` em

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận