– Số liền trước của 15 là … – Số liền sau của 29 là … – Số liền sau của 33 là … – Số liền trước của 19 là … – Số liền sau của 90 là … – Số liền trước

Photo of author

By Elliana

– Số liền trước của 15 là …
– Số liền sau của 29 là …
– Số liền sau của 33 là …
– Số liền trước của 19 là …
– Số liền sau của 90 là …
– Số liền trước của 51 là …
Viết một bình luận