Số nghiệm nguyên của bất phương trình : ($\frac{1}{3}$)$^{2x^2-3x-7}$ $>$ $3$$^{2x-21}$ là A:7 B:6 C:Vô số D:8

Photo of author

By Aubrey

Số nghiệm nguyên của bất phương trình : ($\frac{1}{3}$)$^{2x^2-3x-7}$ $>$ $3$$^{2x-21}$ là
A:7
B:6
C:Vô số
D:8
Viết một bình luận