So sánh B = $\frac{5}{4}$ + $\frac{5}{4²}$ + $\frac{5}{4³}$ + … + $\frac{5}{4^{49}}$ với $\frac{5}{3}$

Photo of author

By Bella

So sánh B = $\frac{5}{4}$ + $\frac{5}{4²}$ + $\frac{5}{4³}$ + … + $\frac{5}{4^{49}}$ với $\frac{5}{3}$
Viết một bình luận