So sánh : `C=1/4+frac\{1}{4^2}+frac{1}{4^3}+…+frac{1}{4^100}` với `1/3`

Photo of author

By Genesis

So sánh : `C=1/4+frac\{1}{4^2}+frac{1}{4^3}+…+frac{1}{4^100}` với `1/3`
Viết một bình luận