so sánh các biểu thức sau: A = 1/21 + 1/22 + 1/23 + … + 1/50 và B = 3/4

Photo of author

By Quinn

so sánh các biểu thức sau: A = 1/21 + 1/22 + 1/23 + … + 1/50 và B = 3/4
Viết một bình luận