Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

Photo of author

By Ivy

Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?
Viết một bình luận