song dung tren soi day co nguon song U0 goi A,B la 2 điêm dao động với biên độ U0 căn 3 và gan nhau nhat co AB=10cm tinh buoc song

By Valentina

song dung tren soi day co nguon song U0 goi A,B la 2 điêm dao động với biên độ U0 căn 3 và gan nhau nhat co AB=10cm tinh buoc song

0 bình luận về “song dung tren soi day co nguon song U0 goi A,B la 2 điêm dao động với biên độ U0 căn 3 và gan nhau nhat co AB=10cm tinh buoc song”

 1. Đáp án:  60 cm

   

  Giải thích các bước giải:

  sóng dừng có nguồn sóng u0 —-> biên độ sóng dừng là U= 2*u0

  2 điểm biên độ u0*căn(3) =U*căn(3)/2

  2 điểm gần nhau nhất—–> 2 bên của đỉnh bụng sóng.

  khoảng cách giữa 2 điểm đó là  (bước sóng)/6 = 10 cm

  <=> bước sóng= 60

  Trả lời

Viết một bình luận