tính P = 1/99 – 1/99 . 98 – 1/98 . 97 – 1/97 . 96 – … – 1/3 . 2 – 1/2 . 1

By Hailey

tính P = 1/99 – 1/99 . 98 – 1/98 . 97 – 1/97 . 96 – … – 1/3 . 2 – 1/2 . 1

0 bình luận về “tính P = 1/99 – 1/99 . 98 – 1/98 . 97 – 1/97 . 96 – … – 1/3 . 2 – 1/2 . 1”

 1. Đáp án:

  `P = 1/99 – 1/(99 . 98) – 1/(98 . 97) – 1/(97 . 96) – … – 1/(3 . 2) – 1/(2 . 1)`

  `⇔ P = 1/99 – [1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + .. + 1/97 – 1/98 + 1/98 – 1/99]`

  `⇔ P = 1/99 – [1 – (1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 + … + 1/97 + 1/97 – 1/98 + 1/98) – 1/99]`

  `⇔ P = 1/99 – [1 – 1/99]`

  `⇔ P = 1/99 – 98/99`

  `⇔ P = (-97)/99`

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    P=1/99-1/99.98-1/98.97-1/97.96-…….- 1/3.2-1/2.1

       => P=1/99

        => [1-(1/2+1/2+1/3+1/3 +…..+1/99+1/99)-1/99]

         => P=1/99-98/99

         =>-97/99

   MONG VOTE 5 SAO 

  Trả lời

Viết một bình luận