Sông nào chia cắt nước nhà hai miền Nam Bắc can qua tuơng tàn?

Photo of author

By Eliza

Sông nào chia cắt nước nhà
hai miền Nam Bắc can qua tuơng tàn?
Leave a Comment