Trên tia Ox, lấy điểm A sao cho OA=4cm.Trên tia đối của tia Ox lấy 2 điểm B và C sao cho OB=3cm,BC=1cm (điểm B nằm giữa 2 điểm O và C).Chứng tỏ O là t

Trên tia Ox, lấy điểm A sao cho OA=4cm.Trên tia ...

Read more

bài 1 ;đặt tính rồi tính a, 85:14 1649:4,85 1,65:0,35 b, 9,558:2,7 19,152:3,6 13,04:2,05 tính hộ mình vào giấy nha bài 2 ; tính bằng cách thuận tiện

bài 1 ;đặt tính rồi tính a, 85:14 1649:4,85 1,65:0,35 ...

Read more

Kể lại kết thúc câu chuyện Sơn Tinh,Thủy Tinh,kết thúc đó phản ánh điều gì?

Kể lại kết thúc câu chuyện Sơn Tinh,Thủy Tinh,kết thúc ...

Read more

ex1: chọn đáp án đúng : 9.You(have lied /have lain) in bed since the morning. Get up and find something else to do. 10. They ( were/have been)close fr

ex1: chọn đáp án đúng : 9.You(have lied /have lain) ...

Read more

Rewrite the sentences with the new subject: 1. Kate likes to eat an ice-cream. (I) 2. We go to the zoo every Sunday. (Sam) 3. The boys play football

Rewrite the sentences with the new subject: 1. Kate likes ...

Read more

Bố ơi giúp con :< what -...there (be) around your house?

Bố ơi giúp con :< what .......there (be) around your ...

Read more

Bài cô giáo cho khó Tên Tác phẩm. Chi tiết tưởng tượng kì ào. Cốt lõi lịch sử liên quan đến bài truyền thuyết nhé

Bài cô giáo cho khó Tên Tác phẩm. Chi tiết ...

Read more

2 điểm dao động cách nhau 8 cm thuộc 1 đường thẳng qua nguồn luôn dao động ngược pha với nhau, vận tốc truyền sóng 320cm/s có tần số : 40 nhỏ hơn hoặ

2 điểm dao động cách nhau 8 cm thuộc 1 ...

Read more

10FeSO4 + 2KMnO4 + 16KHSO4–> 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +9K2SO4 + 8H2O cân bằng Fe vs Mn xong thì tiếp theo là cân bằng gì tiếp vậy ban nhỉ, nghĩ mãi trả ra

10FeSO4 + 2KMnO4 + 16KHSO4–> 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +9K2SO4 + ...

Read more

Một cano đi xuôi dòng từ A đến B hết 2 h còn nếu đi ngược từ B về A hết 3h .Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h .Tính vận tốc cano với

Một cano đi xuôi dòng từ A đến B hết ...

Read more