$\sqrt[2]{5x-1}$ -$\sqrt[2]{3x-2}$ ≥ $\sqrt[2]{x-1}$

By Sarah

$\sqrt[2]{5x-1}$ -$\sqrt[2]{3x-2}$ ≥ $\sqrt[2]{x-1}$
Viết một bình luận