$\sqrt[]{9x^2+6x+1}$ = $\sqrt[]{11-6\sqrt[]{2}}$ giải phương trình trên

Photo of author

By Kaylee

$\sqrt[]{9x^2+6x+1}$ = $\sqrt[]{11-6\sqrt[]{2}}$
giải phương trình trên
Viết một bình luận