Sự hợp tác để phát triển kinh tế xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua nội dung nào sau đây 1 nước phát triển hơn giúp đỡ cho các nước thành

Photo of author

By Gabriella

Sự hợp tác để phát triển kinh tế xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua nội dung nào sau đây
1 nước phát triển hơn giúp đỡ cho các nước thành viên
2. Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông
3. Xây dựng các tuyến đường giao thông
4. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực
Leave a Comment