Tác nhân: của hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc.

By Katherine

Tác nhân: của hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc.
Viết một bình luận