Tại sao lưới nội chất lại tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất?

Photo of author

By Brielle

Tại sao lưới nội chất lại tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất?
Leave a Comment