Tại sao vật rơi vào điểm vàng ta nhìn rõ nhất? Tại sao vật rơi vào điểm mù ta không nhìn thấy?

Photo of author

By Vivian

Tại sao vật rơi vào điểm vàng ta nhìn rõ nhất?
Tại sao vật rơi vào điểm mù ta không nhìn thấy?
Leave a Comment