Tam giác ABC = tam giác MNP, biết góc N bằng 50 độ, góc P bằng 60 độ. Số đo của góc A là

Photo of author

By Bella

Tam giác ABC = tam giác MNP, biết góc N bằng 50 độ, góc P bằng 60 độ. Số đo của góc A là
Viết một bình luận