TAM giác abc vuôn ở A . m trung diểm ac . h, k là hình chiếu của a,c trên dt BM cm ab

Photo of author

By Maya

TAM giác abc vuôn ở A . m trung diểm ac . h, k là hình chiếu của a,c trên dt BM cm
ab { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " TAM giác abc vuôn ở A . m trung diểm ac . h, k là hình chiếu của a,c trên dt BM cm ab
Viết một bình luận