Tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH, Gọi E,F,M lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC. Chứng minh a, ,AEMF là hình chữ nhật b. EHMF là hình thang cân

Photo of author

By Savannah

Tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH, Gọi E,F,M lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC. Chứng minh
a, ,AEMF là hình chữ nhật
b. EHMF là hình thang cân
c, Giả sử AB bằng 6cm, BC bằng 10cm .Tính Diện tích tam giác EHF
Leave a Comment