Tập nghiệm của bất phương trình ($\frac{1}{2})^{x^{2}-3x-2}$ $\geq$ 4

Photo of author

By Adalynn

Tập nghiệm của bất phương trình ($\frac{1}{2})^{x^{2}-3x-2}$ $\geq$ 4
Viết một bình luận