tập nghiệm của phương trình ( 2x – 3 )( x + 1 ) = 0 là :

Photo of author

By Amaya

tập nghiệm của phương trình ( 2x – 3 )( x + 1 ) = 0 là :
Viết một bình luận