Thả một miếng đồng khối lượng 497g đc nung nóng đến 100 độ C vào nhiệt lượng kế chừa 600g nc ở nhiệt độ 14°C hỏi khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ c

Photo of author

By aihong

Thả một miếng đồng khối lượng 497g đc nung nóng đến 100 độ C vào nhiệt lượng kế chừa 600g nc ở nhiệt độ 14°C hỏi khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của thau nc là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg.K của đồng là 380j/kg .k coi như chỉ có đồng vào nước trao đổi nhiệt
Leave a Comment