thân dài ra do đâu thi cây ngắt ngọn thì cây có dài ra không thi cây không ngắt ngọn cấy có dài ra ko

Photo of author

By Audrey

thân dài ra do đâu thi cây ngắt ngọn thì cây có dài ra không thi cây không ngắt ngọn cấy có dài ra ko
Leave a Comment