The car was very expensive. He bought it. .However

By Claire

The car was very expensive. He bought it. .However

0 bình luận về “The car was very expensive. He bought it. .However”

 1. The car was very expensive. He bought it. .However

  => The car was very expensive. However, he bought it.

  ———-

  However: tuy nhiên

  -Đứng ở giữa câu, sau 2 dấu “.” và “,”

  Trả lời

Viết một bình luận