“The construction began in 2012 and the museum was completed in 2017. The museum was reopened to the general public on November 29, 2017.” dịch:

Photo of author

By Aubrey

“The construction began in 2012 and the museum was completed in 2017. The museum was reopened to the general public on November 29, 2017.” dịch:

0 bình luận về ““The construction began in 2012 and the museum was completed in 2017. The museum was reopened to the general public on November 29, 2017.” dịch:”

  1. Dịch : Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2012 và bảo tàng đã được hoàn thành vào năm 2017. Bảo tàng được mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.

  2. “Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2012 và bảo tàng đã hoàn thành vào năm 2017. Bảo tàng đã được mở cửa trở lại vào ngày 29 tháng 11 năm 2017.”

Viết một bình luận