Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi: a. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần

Photo of author

By Mary

Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi:
a. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?
b. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối?
(lm day du )

0 bình luận về “Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng 5/8 thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi: a. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần”

 1. b) Thể tích hình lập phương lớn là:

     125 : $\dfrac{5}{8}$ = 200 (cm³)

  a) Tỉ số % thể tích hình lập phương lớn và hình lập phương be là:

      200 : 125 × 100 = 160%

         Đáp số: a) 160%

                       b) 200cm³

 2. a. Thể tích hình lập phương lớn là:
  125:5×8= 200 (cm³)
  b. Tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn so với hình lập phương bé là:
  200:125= 1,6= 160%

  Đáp số: a) 160%

                b) 200cm³

Viết một bình luận