Thêm 1 câu hỏi Tìm số nguyên x, y (2x-5)(y-6)=17

Photo of author

By Jasmine

Thêm 1 câu hỏi
Tìm số nguyên x, y
(2x-5)(y-6)=17
Viết một bình luận