thưa ruông hinh chư nhât co nưa chu vi0,364km,chiêu rông băng 3/4 chiêudai.tinh diên tich thưa ruôngđo băng bao nhiêu hec ta?

By Savannah

thưa ruông hinh chư nhât co nưa chu vi0,364km,chiêu rông băng 3/4 chiêudai.tinh diên tich thưa ruôngđo băng bao nhiêu hec ta?

0 bình luận về “thưa ruông hinh chư nhât co nưa chu vi0,364km,chiêu rông băng 3/4 chiêudai.tinh diên tich thưa ruôngđo băng bao nhiêu hec ta?”

 1. Đáp án: 

   

  Giải thích các bước giải:

                                                              Bài giải 

  (Bạn tự kẻ sơ đồ nha.)

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

             3 + 4 = 7 (phần)

  Chiều dài thửa ruộng là:

             0.364 ÷ 7 × 4 = 0.208 (km)

  Chiều rộng thửa ruộng là:

             0.364 – 0.208 = 0.156 (km)

  Diện tích thửa ruộng là:

             0.208 × 0.156 = 0.032448 (km²)

  Đổi 0.032448 km² = 3.2448 ha

                       Đáp số: 3.2448 ha.

  Chúc bạn học tốt.

  @FG_Silver.

  Đổi 0.032448

            

  Trả lời

Viết một bình luận