Thực hiện các phép tính sau A 85:5-5.2 B 5 mũ 5 : 5 mũ 3 – 2 mũ 2 . 2 C ( – 95) + 59 D ( – 54) .29+71.2.27

Photo of author

By Eva

Thực hiện các phép tính sau
A 85:5-5.2
B 5 mũ 5 : 5 mũ 3 – 2 mũ 2 . 2
C ( – 95) + 59
D ( – 54) .29+71.2.27

0 bình luận về “Thực hiện các phép tính sau A 85:5-5.2 B 5 mũ 5 : 5 mũ 3 – 2 mũ 2 . 2 C ( – 95) + 59 D ( – 54) .29+71.2.27”

 1. `a) 85 : 5 – 5. 2`

  `= 17 – 10`

  `= 7`

  `b) 5^5 : 5^3 – 2^2. 2`

  `= 5^2 – 2^3`

  `= 25 – 8`

  `= 17`

  `c) (-95) + 59`

  `= -(95 – 59)`

  `= -36`

  `d) (-54). 29 + 71. 2. 27`

  `= 54. (-29) + 71. 54`

  `= 54. [(-29) + 71]`

  `= 54. 42`

  `= 2268`

   

 2. Đáp án + giải thích các bước giải:

  a) `85:5-5.2`

  `=17-10`

  `=7`

  b)`5^5:5^3-2^2 .2`

  `=5^2-2^3`

  `=25-8`

  `=17`

  c) `(-95)+59`

  `=59-95`

  `=-36`

  d) `(-54).29+71.2.27`

  `=54.(-29)+71.54`

  `=54(71-29)`

  `=54.42`

  `=2268`

Viết một bình luận