Thực hiện phép tính: a) 2√50 – 3√98 + 4√32 – 5√72 Ai nhanh nhất cho 5*+ctlhn

Photo of author

By Amaya

Thực hiện phép tính:
a) 2√50 – 3√98 + 4√32 – 5√72
Ai nhanh nhất cho 5*+ctlhn




Viết một bình luận