Tỉ số phần trăm của 2 và 5 là: A. 0,4% B. 4% C. 40% D. 50% 2 Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị hàng là: A. Phần mười B. Phần trăm C. Phần

Photo of author

By Clara

Tỉ số phần trăm của 2 và 5 là:
A. 0,4%
B. 4%
C. 40%
D. 50%
2
Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị hàng là:
A. Phần mười
B. Phần trăm
C. Phần triệu
D. Phần nghìn
3
Tìm số tự nhiên y bé nhất sao cho: 20,y > 20,5
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
4
12% của 2,5 là:
A. 0,3%
B. 30
C. 300
D. 0,3
5
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4dm2125mm2 = ….. mm2
6
5% của A là 125. A là …..
7
5,3% + 28% = ?
A. 33,3%
B. 61%
C. 63%
D. 45,3%
8
Cho các số thập phân: 3,4; 3,204; 4,3; 4,56; 3,014. Số thập phân bé nhất là:
A. 3,4
B. 3,204
C. 3,014
D. 4,56
9
225 + 114 = ?
A. 3720
B. 31320
C. 3920
D. 5720
10
45,7 × 10 = ?
11
2,34 × 0,01 = ?
A. 0,0234
B. 0,234
C. 2,34
D. 2340
12
30,2 : 1000 = ?
A. 30200
B. 3,02
C. 0,302
D. 0,0302
13
65,2% – 7,98% = ?
A. 57,38%
B. 57,22%
C. 57,12%
D. 57,28%
14
5% × 12% = ?
A. 0,6%
B. 60%
C. 0,6
D. 60
15
5,6% : 4 = ?
A. 1,6%
B. 1,5%
C. 1,4%
D. 1,2%
16
45% : 9% = ?
A. 500%
B. 50%
C. 5%
D. 0,5%
17
7,25 + 12,8 + 2,75 + 7,2 = ?
18
167,9 + 200 – 67,9 = ?
19
56,8 × 76,9 – 56,8 × 76,8 = ?
A. 5680
B. 5,68
C. 56,8
D. 568
20
20,14 × 6,8 + 20,14 × 3,2 = ?
A. 2014
B. 2,014
C. 20,14
D. 201,4
21
Tìm x: x + 4,32 = 8,67
A. x = 12,99
B. x = 4,35
C. x = 4,15
D. x = 4,75
22
Tìm x: 7,9 – x = 2,5
A. x = 10,4
B. x = 11,4
C. x = 5,4
D. x = 5,44
23
Tìm x: x × 2,1 = 13,04 – 8,63
A. x = 2,1
B. x = 4,41
C. x = 2,21
D. x = 4,21
24
Tìm x: x : 2,04 = 7,5 : 5
A. x = 2,6
B. x = 2,06
C. x = 3,6
D. x = 3,06
25
Dũng có 20 viên bi màu xanh, còn lại là bi đỏ. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. Tính số bi đỏ.
A. 50 viên
B. 40 viên
C. 30 viên
D. 20 viên
Viết một bình luận