tích sau có tận cùng là chữ số nào 0,3×1,3×2,3×3,3x….x28,3×29,3

Photo of author

By Jade

tích sau có tận cùng là chữ số nào
0,3×1,3×2,3×3,3x….x28,3×29,3
Viết một bình luận