Tích sau có tận cùng là chữ số nào? 7 × 7 × 7 × ….. × 7 (2014 thừa số 7) A. 1 B. 7

By Melody

Tích sau có tận cùng là chữ số nào?
7 × 7 × 7 × ….. × 7 (2014 thừa số 7)
A. 1 B. 7 C. 9

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận