Tích sau có tận cùng là chữ số nào? 7 × 7 × 7 × ….. × 7 (2014 thừa số 7) A. 1 B. 7

Photo of author

By Melody

Tích sau có tận cùng là chữ số nào?
7 × 7 × 7 × ….. × 7 (2014 thừa số 7)
A. 1 B. 7 C. 9
Viết một bình luận