tìm x: x: 0,2 + x : 0,5- x nhân 2 = 12,03

Photo of author

By Aaliyah

tìm x: x: 0,2 + x : 0,5- x nhân 2 = 12,03
Viết một bình luận